PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Võnnu Laulu- ja mänguselts “Lõoke”.
1.2. Võnnu Laulu- ja mänguselts “Lõoke” (edaspidi “selts”) on mittetulundusühing, mille tegevus rajaneb demokraatial, vabatahtlikkusel, sõltumatul ning iseseisval otsustamisel, juhtimise kollegiaalsusel ja tegevuse avalikustamisel.
1.3. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma sümboolika, pitsat ja arveldusarved.
1.4. Seltsi asukoht ja aadress on Võnnu alevik, Võnnu vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik.
1.5. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest Eestis kehtivatest õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast põhikirjast.
1.6. Selts teeb koostööd ning arendab sidemeid Eesti ja teiste riikide samaeesmärgiliste organisatsioonidega ning liikumistega.
1.7. Kui mõni käesoleva põhikirja säte osutub Eestis kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaks, kohaldatakse kehtivaid õigusakte.

II SELTSI TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Seltsi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. hoida alal kodukoha rahvuskultuuri ja -traditsioone;
2.1.2. maaelu rikastamine kultuuriga.

III  SELTSI LIIKMESKOND. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikmeks võivad olla juhatuse poolt vastuvõetud vähemalt 16-aasta vanused isikud, olenemata töö- või elukohast.

3.2. Seltsi liikmetel on võrdsed õigused, kui käesolevas põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

3.3. Seltsi liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel. Liikmeks saades antakse liikmele liikmekaart, mis kehtib 1 aasta ja selle kehtivuse ajal võib seltsi liige omada mitmeid soodustusi seltsi üritustel.

3.4. Juhatus võib keelduda liikmeks vastu võtmast, kui liige ei vasta põhikirjas toodud nõuetele.

3.5. Auliikmeks võib olla isik, kes omab erilisi teeneid seltsis ja oma tegevusega on märgatavalt arendanud seltsi tegevust.

3.6. Seltsi liikmel on õigus:
3.6.1. osa võtta üldkoosolekust, tutvuda koosoleku protokolliga ja saada sellest koopia;
3.6.2. valida ja olla valitud seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.6.3. saada teavet seltsi tegevusest;
3.6.4. saada teavet seltsi juhtorganitelt ja esitada neile arupärimisi;
3.6.5. võtta osa seltsi poolt korraldatud üritustest ja saada selleks soodustusi;
3.6.6.  astuda liikmeskonnast välja.

3.7. Seltsi liikmed on kohustatud:
3.7.1. täitma seadusest ja seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi ning seltsi juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
3.7.2. tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras sisseastumis- ja liikmemaksu.
3.8. Liige arvatakse seltsi liikmeskonnast välja tema avalduse alusel või tema väljaarvamisel juhatuse poolt, juhul kui liige on kahjustanud seltsi mainet või vara.

3.9. Liikme surma korral.

3.10. Otsus liikmeskonnast lahkumise kohta teeb juhatus ja liikmele tehakse see teatavaks kohe. Otsus jõustub koheselt, kui see on tehtud teatavaks.

3.11. Väljaastumise päevast lõpevad liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

IV SELTSI JUHTIMINE

4.1. Seltsi juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

Üldkoosolek:
4.2.1. muudab põhikirja või võtab vastu uue põhikirja;
4.2.2. otsustab seltsi lõpetamise, ühinemise või jagunemise, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest;
4.2.3. määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse;
4.2.4. määrab revisjonikomisjoni liikmete arvu ja valib revisjonikomisjoni;
4.2.5. määrab vajadusel revisjoni ja audiitorkontrolli;
4.2.6. kinnitab revisjoni aruande;
4.2.7. kinnitab majandusaasta aruande;
4.2.8. kinnitab juhatuse tegevuse aastaaruande;
4.2.9. annab hinnangu juhatuse poolt aruandeperioodil tehtule;
4.2.10. annab nõusoleku seltsi omandis olevate kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks;
4.2.11. määrab kindlaks liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
4.2.12. otsustab enda töökorda puudutavad protseduurilised küsimused;
4.2.13. arutab juhatuse või muu organi liikmete tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramise;
4.2.14. muude küsimuste otsustamise, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
4.2.15. kinnitab seltsi eelarve.

4.3. Seltsi korraline üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kusjuures teates tuleb ära näidata koosoleku aeg, koht ja päevakord.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte seltsi liikmetest.

4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.6. Igal liikmel on üks hääl. Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

4.7. Enne üldkoosoleku algust tagab juhatus üldkoosolekul osalejate registreerimise.

4.8. Kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed, on üldkoosolekul õigus:
võtta vastu otsuseid küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

4.9. Üldkoosolekut juhatab esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige.

4.10. Juhatus tagab üldkoosoleku protokollimise.

4.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte üldkoosolekul osalenud seltsi liikmetest.

4.12. Seltsi juhatus on üldkoosoleku poolt moodustatav täitevorgan, mille ülesandeks on korraldada seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.

Juhatus:
4.12.1. valmistab ette üldkoosolekuid;
4.12.2. kindlustab üldkoosoleku otsuste täitmise;
4.12.3. võtab vastu seltsi liikmeid;
4.12.4. otsustab liikmete väljaarvamise vastavalt käesoleva põhikirja punktile 3.10;
4.12.5. kehtestab enda töökorra;
4.12. 6. otsustab muid seltsi tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;
4.12.7. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.

4.13. Seltsi juhatuse suurus on 1-8 liiget. Juhatuse suuruse otsustab üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema seltsi liige.

4.14. Seltsi juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

4.15. Juhatuse eesistujaks ja töö korraldajaks on juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse poolt kolmeks aastaks. Juhatuse esimeest ei saa valida rohkem kui kaheks järjestikuseks volituste perioodiks.

4.16. Juhatus otsustab juhatuse esimehe ülesannete täitmise korra, kui ta on takistatud oma ülesandeid täitmast. Juhatuse esimehe ülesandeid saab täita ainult juhatuse liige.

4.17. Juhatuse koosolekud toimuvad vajadusel, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

4.18. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

4.19. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

4.20. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige, kes tagab vajadusel nende protokollimise.

4.21. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes iseseisvalt, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

V Revisjonikomisjon

5.1. Seltsi revisjonikomisjon on seltsi majanduslikku tegevust kontrolliv ja ainult üldkoosoleku ees vastutav organ, mis valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks ja on kolmeliikmeline.

5.2. Revisjonikomisjon:

5.2.1. kontrollib seltsi varade kasutamist vastavalt seltsi eesmärkidele;
5.2.2. kontrollib raamatupidamisdokumente, arveldusarveid ja kontosid;
5.2.3. annab oma tegevusest aru igale korralisele üldkoosolekule või erakorralise koosoleku nõudmisel;
5.2.4. teeb juhatusele ettepaneku erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

5.3. Revisjonikomisjon valib oma esimesel koosolekul endale esimehe ning määrab tema asendamise korra ja kehtestab oma töökorra.

5.4. Revisjonikomisjoni koosolekud kutsub kokku revisjonikomisjoni esimees mitte harvem kui üks kord poolaastas.

5.5. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus tutvuda kõigi seltsi tegevust puudutavate materjalidega ning omada ligipääsu kogu seltsi tegevust puudutavale infole, kui üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti.

5.6. Revisjonikomisjoni esimehel või tema ülesandeid täitval revisjonikomisjoni liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega majandus- ja finantsküsimustes.

5.7. Revisjonikomisjoni koosseisu ei või kuuluda juhatuse liikmeid.

VI SELTSI VARA JA MAJANDUSTEGEVUS

6.1. Seltsi vara tekib:
6.1.1. liikmemaksudest;
6.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
6.1.3. riigi- ja kohalike omavalitsuse eelarvetest saadavatest toetustest ja eraldistest;
6.1.4. muust tulust, mis saadakse seltsi põhikirjas sätestatud eesmärkide realiseerimiseks arendatava tegevusega.

6.2. Selts ei osale ettevõtluses ega muus tegevuses, mis ei ole suunatud seltsi eesmärkide täitmisele.

6.3. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamise piirangut seadus ei sätesta.

6.4. Seltsi vara kasutatakse vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.

6.5. Selts ei vastuta oma liikmete ja tema liikmed ei vastuta seltsi varaliste kohustuste eest.

6.6. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga.
 

VII  PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

7.1. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 (kahe kolmandiku) otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest seltsi liikmetest.

7.2. Põhikirjaga ettenähtud seltsi eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 (üheksa kümnendiku) liikmete nõusolek.

7.3. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise algataja edastab vastavad kirjalikud ettepanekud seltsi liikmetele vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku kokkukutsumist.

VIII SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE NING LÕPETAMINE

8.1. Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga või jaguneda mittetulundus-ühinguteks üldkoosoleku otsuse alusel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 (kahe kolmandiku) osalenud liikmetest

8.2. Selts lõpetatakse:
8.2.1. üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 (kahe kolmandiku) otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest  või esindatud liikmetest;
8.2.2. pankrotimenetluse alustamisel seltsi vastu;
8.2.3. muul seaduses sätestatud alusel.

8.3. Seltsi lõpetamisel otsustab pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara jagamise küsimuse üldkoosolek.

8.4. Seltsi vabatahtliku lõpetamise korral on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Likvideerijad lõpetavad seltsi vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

8.5. Seltsi sundlõpetamise korral määrab likvideerija kohus.

8.6. Selts lõpeb registrist kustutamisega.